Adobe Flash Player wymaga aktualizacji.

Get Adobe Flash player

Dane kontaktowe

*pole wymagane
 Uzupełnij dane 

*pole wymagane
 Uzupełnij dane 


Lokalizacja (miejscowość, nr działki):

Oczekiwany typ usługi:
Informacje dodatkowe:

Budowa domu

Po wybudowaniu domu i wykonaniu wszystkich przyłączy nadszedł czas na skompletowanie niezbędnych dokumentów do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu otrzymania decyzji na użytkowanie budynku. Jednym z ważniejszych dokumentów niezbędnych do odbioru budynku jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dokumentacja ta obejmuje budynek jak i wszystkie związane z nim media.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma za zadanie potwierdzić wykonanie na gruncie obiektu budowlanego ale również wypowiedzieć się w zakresie zgodności jego realizacji z założeniami projektowymi.

Podczas wykonywania prac budowlanych warto dopilnować, ażeby były one wykonane zgodnie z projektem. W przypadku budynków w zasadzie nie ma problemów jeżeli chodzi prawidłową (zgodną z projektem) lokalizację. Wynika to przede wszystkim z tego, że są one zawsze tyczone przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego odpowiednimi narzędziami, które pozwalają osiągnąć dokładności narzucone przez prawo budowlane czy też prawo geodezyjne.

Dopuszczalne rozbieżności pomiędzy położeniem projektowanym, a zrealizowanym w przypadku podziemnego uzbrojenia terenu wynoszą 0,5 m dla terenów rolnych i 0,3 m dla terenów zurbanizowanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wyda pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu jeżeli geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie świadczyła o wykonaniu inwestycji niezgodnie z projektem budowlanym. Przy realizacji budynków i przyłączy inwestor musi dopilnować, aby projekt był dokładną wizualizacją jego oczekiwań a następnie inwestycja była zrealizowana w myśl jego założeń, a nie rad wykonawców, którzy zrobią wg swojego "widzimisię".

Świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) – jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej. Określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej również oświetlenia.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r.

W Polsce Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

 1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 5. przemysłowych i gospodarczych o zapo­trzebo­waniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m² rok);
 6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Kto może wystawić takie świadectwo?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta – według proponowanych rozwiązań legislacyjnych – przez licencjonowanego audytora energetycznego, ważnym 10 lat.

Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel.

Podział działki

Może być dokonany tylko wtedy gdy jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydzielane działki muszą mieć dostęp do drogi publicznej, przy czym nie musi być to bezpośredni dostęp, ale również służebność przejazdu wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości.

W gminach gdzie nie ma miejscowego planu możliwe są następujące rozwiązania:

 • jeśli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzania, a gmina nie ogłosiła przystąpienia do jego sporządzania, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z przepisami odrębnymi (prawem geologicznym i górniczym); jeśli zaś przed dniem złożenia wniosku o podział była wydana decyzja o war. zabud. dla tego terenu jeżeli podział jest zgodny z warunkami określonym w tej decyzji,
 • jeżeli przed złożeniem wniosku o podział gmina ogłosiła przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego, wówczas postępowanie podziałowe zawiesza się do czasu uchwalenia planu, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy; jeśli uchwalanie planu przeciąga się ponad 12 miesięcy, wówczas podejmuje się zawieszone postępowanie i bada zgodność podziału, tak jak opisano poprzednio,
 • jeżeli plan podziału dotyczy terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania, a plan ten nie został sporządzony - wówczas bezwzględnie zawiesza się postępowanie w sprawie podziału nieruchomości do momentu uchwalenia nowego planu.

Zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego zawsze opiniuje (postanowieniem) wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli jest dla wnioskodawcy niekorzystna, może on wnieść zażalenie na postanowienie, w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział może nastąpić w celu:

 • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli wskazanych we wniosku budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi dla prawidłowego korzystania z tych budynków,
 • wydzielenia działki budowlanej, także wtedy, gdy budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
 • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa (na skutek zasiedzenia),
 • realizacji roszczeń do nieruchomości wynikających z odrębnych ustaw (np. rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości za granicami RP),
 • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych (komercjalizacji i prywatyzacji),
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej,
 • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych, czyli zastrzeżonych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Podział nieruchomości następuje na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz w ewidencji nieruchomości.

Rodzaje map

Zanim zlecimy geodecie wykonanie mapy, musimy poinformować go do jakich celów będzie nam ona potrzebna.

Przystępując do budowy domu, czy też mając w zamiarze przyłączenie się do np. sieci wodociągowej musimy mieć tzw. mapę do warunków zabudowy (wydawana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) lub inaczej mówiąc kopię mapy zasadniczej. Mapa taka służy jedynie do celów informacyjnych, gdyż jest to mapa archiwalna (nienadająca się do celów projektowych) i może nie zawierać w swojej treści wszystkich obiektów znajdujących się na danym terenie.

Jeśli staramy się o pozwolenie na budowę, potrzebna nam będzie mapa do celów projektowych, która powstaje po uaktualnieniu przez geodetę mapy zasadniczej znajdującej się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym dla położenia naszej nieruchomości. Może się zdarzyć sytuacja, że dla naszej nieruchomości nie ma założonej mapy zasadniczej i geodeta będzie musiał pomierzyć cały teren i tworzyć mapę zasadniczą. Mapa do celów projektowych jest niezbędna do wykonania projektów architektoniczno-budowlanych wszystkich przyłączy, sieci (wodna, kanalizacyjna, energia elektryczna, gaz itp.), budynków i innych obiektów budowlanych na wykonanie których wymagane jest pozwolenie na budowę.

Jeśli mamy wybudowany dom, czy też nowe przyłącze potrzebna nam będzie mapa z inwentaryzacją powykonawczą. Mapa taka jest niezbędna do np. zgłoszenia domu do użytkowania, czy odbioru wykonanych przyłączy gazowych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych.

InstalSieć Mielec
– mapa do celów projektowych pod budowę sieci gazowej z przyłączami w Gieraszowicach

Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
– podział działek

Teleprojekt Kielce
– mapy do celów projektowych pod przebudowę linii energetycznej w Sandomierzu

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie
– podział działek pod budowę wału rzeki Koprzywianki w Koprzywnicy

PHU „Marek” mgr inż. Marek Sadowski
Sichów Duży

– inwentaryzacje powykonawcze słupów eN

FHU Zenon Motyka Staszów
– inwentaryzacje powykonawcze przyłączy
i słupów eN

Notariusz Ewa Sochacka Sandomierz
– Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku biurowego

INSAN Instalacje Budowlane Tadeusz Jeleniowski Lublin
– aktualizacja mapy do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej

TAMEX Obiekty Sportowe Warszawa
– wytyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowy boiska ORLIK w Tarnobrzegu Miechocinie

KANBUD Kamil Podolak Lublin
– inwentaryzacja powykonawcza budowy sieci kanalizacji sanitarnej

osoby fizyczne
– podziały nierochomości, mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, inwentaryzacje powykonawcze, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne)

poprawny xhtml poprawny css
Opracowanie graficzne: Łukasz Drozdowski